Informele samenwerking in Eurode

Met de ondertekening van een intentieverklaring in 1991, verklaarden de gemeenteraden van Kerkrade en Herzogenrath dat zij zoveel als mogelijk de grensoverschrijdende samenwerking wensten te intensiveren en wel, voorzover zinvol, op alle mogelijke terreinen. Als basis voor deze intentieverklaring diende een eerder opgesteld ruimtelijk-economisch basisplan. Dit was een co-productie van een Nederlands en Duits adviesbureau. Dit basisplan dat de “Rode Bijbel” werd genaamd, heeft jarenlang gediend als richtlijn voor de grensoverschrijdende samenwerking van beide steden. Het plan bestond onder andere uit een projectprogramma met zeven projectmodules. Veel van deze projecten uit het basisplan zijn inmiddels gerealiseerd, zoals het hiervoor omschreven project Nieuwstraat/Neustraße. Aan een aantal andere projecten zal hierna nog aandacht worden besteed.

Unterzeichnung der Absichtserklärung für informelle Zusammenarbeit

In de jaren 1992 tot 1997 vonden de grensoverschrijdende besprekingen in twee colleges plaats. De alledaagse thema’s werden bestuursíntern behandeld. Aan deze vergaderingen namen  zowel beide burgemeesters deel, alsook de gemeentesecretaris (NL) en de ‘Stadtdirektor’ (D). Bovendien vonden regelmatig vergaderingen plaats van de zogenaamde ‘Eurode Commissie’, waaraan naast ambtelijk adviseurs, ook de fractievoorzitters uit beide gemeenteraden deelnamen. Deze samenwerking was weliswaar zeer effectief, maar had nog steeds een informeel karakter, hetgeen de communicatie bemoeilijkte met andere instanties en overheden, zoals provincie/deelstaat, koninkrijk/bondsrepubliek en/of instanties van de Europese Unie.

Het Verdrag van Anholt bood de actoren in Eurode uiteindelijk de mogelijkheid over te gaan tot publiekrechtelijke samenwerking. In de loop van 1997 werden hiervoor dan ook de noodzakelijke voorbereidingen getroffen en in september van dat jaar werd door beide gemeenteraden een gemeenschappelijke regeling vastgesteld.